ရေးသားသူ- Ishita Petkar, John Mwebe နှင့်Tom Weerachat

နိုင်ငံတကာတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်း (IAP)အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့လူထုအခြေပြုအသုံးချလမ်းညွှန်အသစ်များရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် ရပ်ရွာအခြေပြုသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် စာအုပ်သစ်သုံးအုပ်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။

ထိုစာအုပ်များတွင် ပါရှိသော အကြောင်းအရာများကတော့-

 • ရပ်ရွာလူထုများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအရာများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကိုယ်ပိုင် သုတေသနမည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နှင့် ၎င်းတို့မလိုလားအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို တုံ့ပြန်နိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ဦးဆောင်လုပ်ရှားရမည်ကို ဖော်ပြထားသည့် ထိရောက်ကျစ်လစ်သော အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်ချက်
 • လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များ၊ နည်းစနစ်များ၊ ရပ်ရွာအခြေပြုသုတေသနဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်
 • ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရန် ရပ်ရွာအခြေပြုသုတေသနလုပ်ငန်းအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည့် ကမ္ဘာအနှံ့မှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းကြောင်းများ


ដោយ Ishita Petkar, John Mwebe និង Tom Weerachat

គម្រោងគណនេយ្យភាពអន្តរជាតិ មានសេចក្តីរីករាយ​ក្នុងការចែករំលែកសម្ភារៈថ្មីៗចំនួន​បី ស្តីពីការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃសេរីសៀវភៅណែនាំ ស្ដីពីសកម្មភាព សហគមន៍ជាសកល ថ្មីៗរបស់យើង។

សម្ភារៈទាំងអស់មានដូចជា៖

 • សេចក្តីណែនាំតាមជំហានជាក់ស្តែងស្តីពីរបៀបដែលសហគមន៍អាចដឹកនាំការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបាន​​ដើម្បីកំណត់​អទិភាពសម្រាប់ការ​អភិវឌ្ឍ​ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានា​​ដែលពួកគាត់មិនចង់បាន​។
 • គន្លឹះ ឧបករណ៍ និងសកម្មភាពនានា​​ដែលអាច​យកមកប្រើប្រាស់​​​សម្រាប់រៀបចំការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ និង
 • បណ្តុំ​​គំនិតល្អៗដែល​ប្រមូល​បាន​​​ពីអ្នកចងក្រង​​សហគមន៍​​ដ៏​​បទពិសោធន៍​នៅ​ជុំវិញពិភពលោក ដែលបានអនុវត្ត​ការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ​នូវ​ដំណើរការនៃ​ការអភិវឌ្ឍ។​


IAP strongly condemns the severe and escalating violence by the military junta against civil society in Myanmar since the coup on February 1st.

We stand in solidarity and support with our community and civil society partners who are experiencing brutality at the hands of the Tatmadaw, and are being targeted for their work to promote and protect fundamental rights and freedoms. We stand in solidarity and support with the people of Myanmar who are peacefully protesting for the return of power to their elected government and fighting for their right to determine the future of their country.

We condemn the…


by Ryan Schlief, Executive Director

For 5 years, IAP has asked, What if development were designed and lived by the same people?

As a 19-year old activist, I remember a mentor asking me what felt, at the time, like an equally provocative question. After participating in repeated protests against a racist and anti-immigrant radio program in the US, I was becoming frustrated that we weren’t able to get the show off the air. My mentor asked, “Everyone knows now what you’re fighting against, but what are you fighting for?”

This question stuck with me.

Like the question from my mentor, IAP’s ‘What if?’ question prompts…


Ишита Петкар, Жон Мвебе ва Том Веэрачат

The International Accountability Project (IAP) — Халқаро ҳисобдорлик лойиҳаси (ХҲЛ) — глобал ҳамжамият фаолияти бўйича кўрсатмасининг янги серияси бўлмиш жамоа бошчилигидаги тадқиқотларга доир учта янги материални баҳам кўришдан беҳад хурсанд.

Ушбу материаллар қуйидагилар билан таъминлайди:

 • жамоаларнинг ўз ривожланиш устуворликларини аниқлаш ва исталмаган ривожланиш лойиҳаларига жавоб бериш учун ўз тадқиқотларини олиб бориши мумкинлиги тўғрисидаги босқичма-босқич аниқ кўрсатма;
 • жамоа бошчилигидаги тадқиқотларни ўтказиш бўйича амалий маслаҳатлар, воситалар ва тадбирлар;
 • ривожланиш жараёнларини қайта кўриб чиқиш учун дунёдаги жамоа
 • бошчилигидаги тадқиқотлардан фойдаланган тажрибали жамоат ташкилотчиларининг руҳлантирувчи ҳикоялари.

Жамоалар аъзолари, ташкилотчилар ва фуқаролик жамияти вакиллари ушбу материаллардан жамоаларни сафарбар…


By Ishita Petkar

FMO — the Dutch development bank — is relying on an access to information system with serious flaws.

In 2020, International Accountability Project (IAP) and FUNDEPS analyzed the disclosure practices of FMO, the Dutch development bank. We found serious shortcomings in FMO’s current access to information system. Out of a dataset of 241 projects disclosed from January 1, 2019 through May 31, 2020 on FMO’s website, our key findings revealed that:

 • Despite investing heavily in non-English speaking contexts, 0% of projects disclosed included translations of basic or technical project information;
 • 0% of projects disclosed technical documents, including…


Also available in Dutch and Spanish.

Explore FMO’s portfolio of investments, including risk category and sector, in this interactive visualization.

Amsterdam — February 10, 2021

The Dutch development bank FMO is not sufficiently transparent about the projects it finances and is therefore acting contrary to its mandate.

This is evident from a new report published by the International Accountability Project (IAP) and the Foundation for the Development of Sustainable Policies (FUNDEPS), endorsed by 28 organizations including Both ENDS, SOMO, and Oxfam Novib. The research assesses FMO’s disclosure and access to information practices for investments proposed between January 1, 2019, and May 31, 2020. …


By Elias Jika

Notes from the Civil Society-Led Session at the 2020 AfDB Civil Society Forum

The Early Warning System COVID-19 DFI Tracker: https://bit.ly/EWSCOVID19Tracker

The International Accountability Project in partnership with the Arab Watch Coalition (AWC) and Lumiere Synergie pour le Developpement (LSD) held a CSO-led session at the virtual 2020 AfDB Civil Society Forum on 27 November 2020, titled Tracking of COVID-19 Financing and Affected Communities’ Access to Information. The objectives of the session were to discuss:

 • The Early Warning System COVID-19 DFI tracker and access to information at development banks and institutions
 • Access and right to information for project-affected communities
 • Obstacles to community and citizen engagement in development priorities…


Исследование, проводимое при ведущей роли общины это то, чего требует современное развитие: Глобальные практические руководства для общин в поддержку организаторов общин

Подготовили: Ишита Петкар (Ishita Petkar), Джон Мвебе (John Mwebe) и Том Вирачат (Tom Weerachat)

Проект Международной Ответственности(IAP) с радостью делится тремя новыми материалами, посвященными теме проведения исследований при ведущей роли общин, которые являются частью нашей новой серии Глобальных практических руководств для общин.

Данные материалы содержат следующее:

 • Конкретное пошаговое руководство для общин о том, как они могут проводить свои собственные исследования для определения своих приоритетных направлений в развитии, и реагировать на невостребованные проекты развития;
 • Практические советы, инструменты и виды деятельности по проведению исследования, проводимого под руководством общин; а также
 • Вдохновляющие истории –примеры от опытных общинных организаторов со всего мира, которые применили…

An update on IAP’s Global Advocacy Team — our plans for 2021–2023

For every development initiative, people should be at the center as active participants and beneficiaries of the right to development. This is well corroborated by Jessica, a Community Organizer from Manila, the Philippines who notes: “We understand the need to have our own plan and solutions to the issues confronting our community.”

The first Global Advocacy Team comprised of 8 community organizers from 8 communities. Clockwise, Left to Right: Sek Sokunroth (Cambodia); Jessica Amon (Philippines); Mohamed Abdel Azim (Egypt); Sukhgerel Dungersuren (Mongolia); Bernadino Morales Tera (Panama); Moon Nay Li (Burma); Jamil Junejo (Pakistan) and Mela Chiponda (Zimbabwe).

As we wrote earlier this year, Jessica was part of the International Accountability Project’s first Global Advocacy Team Initiative which brought together 8 people from 8 countries to conduct local research and present policy proposals to change how development is done. The Team’s community-led research documented personal experiences…

IAP

International Accountability Project works to defend the rights, land and livelihoods of people threatened by destructive development projects.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store