ការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ជាតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេល​បច្ចុប្បន្ន៖ សៀវភៅណែនាំ ស្ដីពីសកម្មភាពសហគមន៍ជា​សកលសម្រាប់គាំទ្រ​អ្នក​ចងក្រង​​សហគមន៍​

  • សេចក្តីណែនាំតាមជំហានជាក់ស្តែងស្តីពីរបៀបដែលសហគមន៍អាចដឹកនាំការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបាន​​ដើម្បីកំណត់​អទិភាពសម្រាប់ការ​អភិវឌ្ឍ​ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានា​​ដែលពួកគាត់មិនចង់បាន​។
  • គន្លឹះ ឧបករណ៍ និងសកម្មភាពនានា​​ដែលអាច​យកមកប្រើប្រាស់​​​សម្រាប់រៀបចំការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ និង
  • បណ្តុំ​​គំនិតល្អៗដែល​ប្រមូល​បាន​​​ពីអ្នកចងក្រង​​សហគមន៍​​ដ៏​​បទពិសោធន៍​នៅ​ជុំវិញពិភពលោក ដែលបានអនុវត្ត​ការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ​នូវ​ដំណើរការនៃ​ការអភិវឌ្ឍ។​
bit.ly/CAGKhmer
http://bit.ly/CAGChecklistKhmer
http://bit.ly/CAGSurveyKhmer

“ការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដែលយើងបានរៀបចំនៅ ម៉ារ៉ាង បានពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែល​លើ​ការ តស៊ូសហគមន៍របស់តាមរយៈ​វិធីសា​ស្រ្ត​ដ៏ល្អ ហើយវា​ក៏​ជាឧបករណ៍កៀរគរ​សហគមន៍ដ៏មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ផងដែរ​ដែល​ជួយគាំទ្រ​សហគមន៍ក្នុងការ​រៀបចំ និងប្រមូលផ្កុំគ្នា​តស៊ូមិត​លើ​បញ្ហា​រួមណាមួយ​… ដែល​​នេះ​ក៏​​ដោយសារតែ​សហគមន៍ជាអ្នក​រៀបចំ​​ដំណើរការ និង​​ការស្រាវជ្រាវន ហើយ​​ពួកគេ​មាន​ទំនុកចិត្តថា​សំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបាន​ដឹងលឺ​។” — មេឡានៀ ឈីបផូនដា, វ៉ូមីន

យើងបានមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវដែល​​ដឹកនាំដោយសហគមន៍​ ដែល​ត្រូវបានអនុវត្តដោយ​ សហគមន៍ សង្គមស៊ីវិល និងចលនានានា​​ជុំវិញ​ពិភព​លោក ក្នុងការ​​បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃ​ការតស៊ូមតិ និងយុទ្ធនា​ការឆ្លើយតបទៅនឹង​​​គម្រោង​ “អភិវឌ្ឍ” ។ ជាផ្នែកមួយនៃ ប្រព័ន្ធព្រមានជាមុន, IAP និង​ដៃគូ ​ធ្វើការ​​ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌​មាន​ជាមួយ​សហគមន៍​ដែលអាចរង​ប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលបានស្នើរឡើង រួមមាន​សម្ភារៈស្តីពីយុទ្ធសា​ស្ត្រសមស្របសម្រាប់​ការឆ្លើយ​តប។ សហគមន៍ជាច្រើនជ្រើសរើសកា​រអនុវត្តការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយ​សហគមន៍ជាជំហានទី​មួយក្នុង​ការឆ្លើយតប​ទៅនឹ​ងគម្រោងដែ​លបានស្នើរឡើង។

សមាជិកសហគមន៍ដែលទទួលរងផល់ប៉ះពាល់ដោយរោងចក្រថាមពលអាគីរ៉ាជីអូធើម៉ល ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំសហគមន៍។
សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីប្រកបដោយចីរភាពនៅខេត្តភាគខាងជើង ចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលា
លោក ស៊ីកានឌើ ប្រូហ៊ី នាយកប្រតិបត្តិ គំនិតផ្តួចផ្តើមការអភិវឌ្ឍដោយមានការចូលរួម ចែករំលែករបកគំហើញពីដំណើរការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍។ រូបភាពមានកម្មសិទ្ធិ៖ Daily Balochistan Express

--

--

IAP is a human and environmental rights organization that works with communities, civil society and social movements to change how today’s development is done.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
IAP

IAP

IAP is a human and environmental rights organization that works with communities, civil society and social movements to change how today’s development is done.