Жамоа бошчилигидаги тадқиқотлар — бу бугунги ривожланиш учун зарур бўлган ҳодисадир. Жамоалар ташкилотчиларини қўллаб–қувватлашга қаратилган глобал ижтимоий фаолият бўйича қўлланма

Жамоа аъзолари ўз тадқиқотларини олиб борганларида, улар бегона одамлар топа олмайдиган натижаларни аниқлашлари мумкин. Жамоалар ён-атрофлари ва атроф-муҳит тўғрисида қарорларни қабул қилувчилар ва режалаштирувчилар билмасликлари мумкин бўлган билимларга эга. Кўпинча, тадқиқот жараёнининг ўзи жамоаларга улар дуч келадиган муаммоларни яхшироқ тушунишга, уларнинг билимлари ва ғояларига бўлган ишончни шакллантиришга, жамоа аъзолари ўртасида бирдамлик ва ҳисобдорликни кучайтиришга ва жамоани ташкиллаштириш учун зарур кўникмаларни ўрганишга ёрдам беради.

https://bit.ly/guideiap
https://bit.ly/checklistiap
https://bit.ly/surveyiap
Акиира геотермик электр станциясидан жабрланган жамоа аъзолари жамоа йиғилишида қатнашдилар
Шимолий вилоятдаги барқарор балиқчиликни ривожлантириш лойиҳаси таъсирига тушган жамоалар семинарда қатнашмоқдалар
Директори жаноб Сикандер Броҳи жамоа бошчилигидаги тадқиқот жараёни натижалари билан ўртоқлашмоқда. Фотосурат Daily Balochistan Express томонидан тақдим этилган

--

--

IAP is a human and environmental rights organization that works with communities, civil society and social movements to change how today’s development is done.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store